POLUB OFERTĘ NA FACBOOKU:
Lokalizacja:

projekty domów jednorodzinnych rzeszów targowa broker archeton archon studioatrium , krajobrazy archipelag murator wispro parterowych ign z poddaszem

Numer identyfikacyjny: 342Opis:

Duży wybór domów Rzeszów i okolice - domy nowe i z rynku wtórnego, zapraszamy na stronę:

http://www.broker-rzeszow.pl/nieruchomosci.html?o=2&t=1

Budowa domu to inwestycja, która wymaga dużego zaangażowania. Aby otrzymać niezbędne do budowy domu pozwolenia, inwestor powinien przygotować się szczególnie starannie. Przede wszystkim uzyskać jak najwięcej informacji od ekspertów i w urzędach, zajrzeć do Internetu, a także spytać znajomych z podobnymi doświadczeniami.

Od czego zacząć?
W pierwszej kolejności, zanim jeszcze działka zostanie kupiona, inwestor powinien zorientować się, co na niej można wybudować. Można się tego dowiedzieć z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z gminy. Koszt uzyskania tego dokumentu nie jest wysoki.

Za wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego inwestor zapłaci ok. kilkudziesięciu złotych. Każda gmina indywidualnie szacuje koszty.

Zdarza się, że dany teren nie posiada planu zagospodarowania. Co inwestor powinien zrobić w takiej sytuacji?

W przypadku braku takiego dokumentu należy złożyć wniosek do Wydziału Architektury Urzędu Gminy o wydanie warunków zabudowy terenu. Aby otrzymać ten dokument nie trzeba być właścicielem działki.

Jakie dokumenty są potrzebne?
Projekt domu (gotowy czy też indywidualny) powinien być przygotowany przez uprawnioną do tego osobę i dostosowany do specyfiki wybranej przez inwestora działki. W następnym etapie należy zadbać o przyłącza.

Kolejnym krokiem są starania o warunki techniczne przyłączenia mediów. W tym celu należy udać się do odpowiednich instytucji: zakładu energetycznego, wodno-kanalizacyjnego czy gazowni.

Dokument, który określa miejsce i sposób przyłączenia mediów to projekt techniczny.

Najlepsza dla inwestora, zarówno ze względów finansowych, jak i na szybkości realizacji, jest sytuacja, gdy media są przyłączone jak najbliżej wybranej działki, a więc w drodze, z którą sąsiaduje.

Jednocześnie po sfinalizowanym zakupie działki inwestor powinien zlecić geodecie z uprawnieniami wykonanie mapy do celów projektowych. Jej koszt wynosi w zależności od regionu od około 500 do 1000 złotych. Tylko na tej mapie projektant może wykonać projekt zagospodarowania działki, obejmujący usytuowanie budynku oraz wrysowane trasy przyłączy mediów. Techniczne Warunki Przyłączenia Mediów czy tzw WTP niezbędne są więc projektantowi przed sporządzeniem projektu zagospodarowania działki. Warto wiedzieć, że mapę do celów projektowych geodeta może wykonać zanim zostanie wybrany projekt domu. W szczególnych przypadkach, kiedy działka jest bardzo wąska lub ma nieregularny kształt zalecane jest nawet, aby inwestor od tego rozpoczął etap formalny, a dopiero później przystąpił do wyboru projektu.

Oprócz projektu budowlanego niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę są dokumenty formalno-prawne: mapa do celów projektowych, badania geologiczne (dzięki którym możemy dostosować fundamenty na danej działce), zapewnienia dostawy i odbioru mediów, zaświadczenia o dostępie działki do drogi publicznej.

Zanim ruszy budowa…
Na wypis z Planu Zagospodarowania inwestor czeka ok. 8 tygodni, mapkę do celów projektowych wykonuje się w ciągu dwóch tygodni, tyle samo trwa określenie warunków przyłączenia mediów. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów do właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej (najczęściej jest to starostwo) inwestor otrzymuje prawomocne pozwolenie na budowę  po ok. 9 tygodniach.

Od momentu zakupu działki do rozpoczęcia budowy upływa ok. 17 tygodni. To najszybszy termin załatwienia formalności dotyczących budowy domu jednorodzinnego.

Otrzymane ze Starostwa Pozwolenie na budowę uprawomocnia się po 14 dniach, a 7 dni przed rozpoczęciem robót inwestor ma obowiązek zawiadomić o tym nadzór budowlany.

Uzyskanie pozwolenia na budowę to czasochłonny proces, który wymaga od inwestora wiele cierpliwosci i częstych wizyt w urzędach. Ze względu na długi czas oczekiwania i dużą liczbę dokumentów, które trzeba skompletować, warto skonsultować się ze specjalistą, który wyjaśni procedurę oraz podpowie skuteczniejsze rozwiązania. Postępowanie zgodnie z wytycznymi pomoże inwestorowi uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia i łatwiej przebrnąć przez szereg formalności, a co za tym idzie szybciej zamieszkać w wymarzonym domu.

Informacje przydatne przy załatwianiu prawomocnych pozwoleń na budowę domu:
1.    Dowiedzieć się, jaki komplet dokumentów jest niezbędny.
2.    Przed zakupem działki sprawdzić w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego z gminy, co można na danym terenie wybudować.
3.    Należy pamiętać, że pozwolenie na budowę uprawomocnia się po 14 dniach, a 7 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy inwestor musi zawiadomić nadzór budowlany.
4.    Warto przemyśleć skorzystanie z pomocy eksperta, który skompletuje wymagane dokumenty.

Szacunkowe koszty, które inwestor musi ponieść, aby uzyskać pozwolenie na budowę:
- decyzja o warunkach zabudowy: 50 złotych
- mapka do celów projektowych: 600 złotych
- warunki przyłączenia mediów: 50 złotych
- projekt typowy i adaptacja: do 4000 złotych

Dokumenty, które trzeba złożyć, aby otrzymać pozwolenie na budowę:
- oświadczenie inwestora wykazujące, że ma prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane
- plan zagospodarowania przestrzennego danej działki lub w przypadku jego braku prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
- projekt budowlany (4 egzemplarze), a więc projekt zagospodarowania terenu stworzony na podstawie aktualnej mapki geodezyjnej oraz projekt architektoniczno-budowlany
- warunki techniczne dotyczące przyłączy
- zapewnienie dostawy mediów oraz odbioru ścieków
- uzgodnienie z Zakładem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (ZUDP)
- uzgodnienie włączenia do drogi
- dokumenty dotyczące ustaleń dodatkowych.

Na rynku dostępny jest bardzo duży wybór gotowych projektów budynków. Zanim jednak inwestor wybierze projekt swojego wymarzonego domu warto, aby udał się do profesjonalisty, który pomoże mu podjąć najlepszą decyzję. Każdy przypadek należy bowiem potraktować indywidualnie.

Ekspert odgrywa kluczową rolę w uświadamianiu przyszłym właścicielom domu, że właściwie dobrany projekt oznacza nie tylko ładny i estetyczny wygląd budynku. Należy również pamiętać o szeregu innych czynników, m.in. o odpowiedniej powierzchni i układzie pomieszczeń, czy też nasłonecznieniu ścian budynku, które wpływają na to, aby dom był funkcjonalny, a koszty jego utrzymania jak najniższe. Warto również zwrócić uwagę na rodzaj systemu grzewczego i wentylacyjnego. Spotkanie z projektantem na wczesnym etapie pozwoli inwestorom nabyć niezbędną wiedzę na temat projektów i uniknąć nietrafionych decyzji.

W świecie formalności, czyli prawidłowe wykonanie projektu
Podstawową zasadą jest zgodność projektu z zapisami miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Najdogodniej jest – zarówno dla inwestora, jak i projektanta – gdy dla terenu przyszłej budowy tenże Plan został już opracowany. Z zapisów tego dokumentu bezpośrednio wynikają parametry obiektu, który będzie można na danym terenie wybudować.

W przypadku braku Planu dla wybranej działki o parametrach zabudowy można wnioskować z Decyzji o Warunkach Zabudowy wydanej przez miejscowy organ samorządu terytorialnego (gminę).

– Decyzja tego organu musi być uprawomocniona, ponieważ w tok postępowania administracyjnego włączone są również inne strony postępowania, czyli sąsiedzi i instytucje, których interesy prawne ta decyzja może swoimi zapisami naruszać. Postępowanie może trwać od 1,5 do 3 miesięcy, a nawet więcej i znacznie przedłuża oczekiwanie na odpowiedź, jak powinien wyglądać projekt na wybranej przez inwestora działce – dodaje Ryszard Babik z Pracowni Projektowej Arco z Nowej Rudy, ekspert budowy SILKA YTONG. – Zawsze jednak radzimy inwestorom, aby decydowali się na zakup projektu powtarzalnego dopiero po otrzymaniu tej decyzji. Projekt, który został wybrany może okazać się na danej działce niemożliwy do zrealizowania, a na jego zwrot będzie już za późno
Do uzyskania pozwolenia na budowę konieczna jest adaptacja zakupionej dokumentacji projektowej do warunków lokalnych, czyli wymagań związanych z przynależnością terenu inwestycji do odpowiedniej strefy śniegowej i wiatrowej, parametrów gruntowych, a także występującej infrastruktury technicznej. Na tym etapie trzeba uzyskać odpowiednie uzgodnienia i decyzje m.in. od dystrybutorów mediów. Osoba uprawniona powinna także sporządzić Projekt Zagospodarowania Terenu dla konkretnej działki budowlanej na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej wykonanej przez uprawnionego geodetę.

Zlecenie opracowania dokumentacji oraz wszelkich formalnych uzgodnień profesjonaliście pomoże inwestorom oszczędzić czas, a także uniknąć niepotrzebnych kosztów, wynikających z nieznajomości procedur oraz procesu ich przebiegu.

 Projektanci a przepisy prawa
Uzupełnienie dokumentacji projektu katalogowego domu jednorodzinnego musi odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

– Adaptacja powinna obejmować wszystkie aspekty projektu, a więc nie tylko zmiany architektonicznie, konstrukcyjne czy funkcjonalne, ale także zmiany w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych – wylicza Anna Stelmach z Pracowni Projektowej Arco z Nowej Rudy, ekspert budowy SILKA YTONG. – Nawet, gdy projekt pozostanie w wersji niezmienionej, zgodność parametrów budynku z istniejącymi w danym miejscu wymogami powinna być potwierdzona przez fachowca posiadającego odpowiednie do adaptowanych branż uprawnienia

Osoby wykonujące adaptację projektu gotowego zyskują prawa i obowiązki projektanta budynku, stając się autorami projektu w rozumieniu art. 20 prawa budowlanego. W planowanym procesie budowlanym są one rozliczane za projekt jak za własne dzieło. Adaptujący odpowiadają także za elementy, na które nie wpływają żadne warunki lokalne i z reguły pozostają niezmienne w zakresie adaptacji (jednym z przykładów jest klatka schodowa, czyli m.in. wysokości i szerokość stopni, zgodnych z postanowieniami aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

– Odpowiedzialność zawodowa, co wynika z prawa budowlanego, spoczywa na osobie adaptującej dany projekt do konkretnej lokalizacji, a nie na osobie, która sporządziła projekt powtarzalny. Firma sprzedająca projekty odpowiada za swój produkt wyłącznie w trybie cywilnym

Adaptacja projektu a prawa autorskie
Zmiany w projekcie, wynikające z adaptacji do lokalnych warunków terenowo-klimatycznych w większości przypadków, nie wymagają odrębnej zgody dotyczącej praw autorskich właściciela projektu. Zmiany te jednak powinny być wyszczególnione w zakupionym projekcie – projektanci z pracowni Arco wyliczają między innymi takie zmiany adaptacyjne jak:
- dostosowanie budynku do warunków gruntowych i z tym najczęściej związana zmiana wymiarów fundamentów;
- zmiana wymiarów, przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej wynikająca z dostosowania budynku do strefy śniegowej lub wiatrowej;
- użycie innych materiałów na elementy konstrukcyjne budynku (ściany, stropy) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku oraz jego elewacji;
- zmiana warstw ścian zewnętrznych przy zachowaniu dopuszczalnego współczynnika przenikania ciepła;
- zamiana materiałów wykończeniowych: posadzek, tynków, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej - przy zachowaniu niezbędnych parametrów wytrzymałości oraz parametrów przenikania ciepła i innych;
- wykonanie tzw. lustrzanego odbicia obiektu ze względu na lokalizację budynku na działce. Wersje lustrzanego odbicia są zazwyczaj dostępne w ofercie biur projektowych bez  dodatkowych opłat. Zanim zamówiony zostanie projekt, warto swój wybór skonsultować z osobą, której zamierza się powierzyć adaptację;
- zmiana pokrycia dachowego z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia;
- zmiany technologii budowy ścian, nadproży z zachowaniem wytrzymałości i izolacyjności przegród.

Na inne przekształcenia w ramach adaptacji projektu należy uzyskać odpowiednią zgodę, o ile nie zostały wskazane przez autora projektu powtarzalnego w załączniku do opracowania.

Zmiana materiału ściennego w ramach adaptacji
Jedną z wprowadzanych zmian adaptacyjnych jest zmiana materiału ściennego. Dzieje się tak dlatego, że rzadko udaje się znaleźć projekt odpowiedni pod względem funkcjonalnym i estetycznym, a jednocześnie przewidujący użycie preferowanego przez inwestora materiału.

– Ze względu na ciepłochronność długo przeważały konstrukcje warstwowe ścian. Jednak inne zalety ścian jednorodnych: tempo ich wznoszenia i prostota konstrukcji, gwarantujące mniejszy koszt budowy, okazały się równie ważne dla inwestorów Archeton. – Pojawienie się bloczków z betonu komórkowego YTONG , które zapewniają współczynnik przenikania ciepła nawet U=0,19 W/(m2K), ponownie zwróciło uwagę budujących na konstrukcje jednowarstwowe
Pracownia Archeton adaptowała swoje najlepsze projekty do zastosowania materiału YTONG

Znaczenie prawidłowej adaptacji
Dwa te same powtarzalne projekty zaadaptowane do dwóch zdecydowanie różnych stref śniegowych i wiatrowych nie powinny wyglądać tak samo. Najtrafniej ilustruje tę kwestię porównanie obciążenia śniegiem domów, o takiej samej powierzchni dachu 250 m2, na Mazowszu (wartość w okolicach 50kg/m2) i w Sudetach (ponad 200kg/m2). Dodatkowy ciężar dla tego ostatniego budynku wynosi 150 kg/m2. Przy obliczeniach należy wziąć pod uwagę również skalę siły wiatru i rodzaj pokrycia dachowego, którego masa może różnić się o kilkadziesiąt kilogramów na każdy m2 dachu.

Dla dachu domu położonego w Sudetach rzetelny projektant może zarekomendować postawienie słupa do podparcia długiej krokwi narożnej w dachu kopertowym, jeśli według obliczeń jest w tym miejscu niezbędna.

– Dla wielu inwestorów słup na środku pokoju nieco burzy obraz wymarzonej sypialni na poddaszu. Jednak rezygnacja z tego rozwiązania niesie za sobą ryzyko ugięcia takiej krokwi oraz elementów z nią połączonych, odpowiedzialnych za szczelność dachu oraz wewnętrznych elementów wykończeniowych. Efektem mogą być nie tylko popękane okładziny sufitów, pogięte obróbki, nieszczelność, zniszczone lub odspojone pokrycie dachowe, ale w niesprzyjających okolicznościach – całkowite zniszczenie konstrukcji i zagrożenie dla mieszkańców
Warto docenić rolę fachowego doradztwa już na etapie wyboru projektu. Konsultacja na jak najwcześniejszym etapie pozwoli każdemu inwestorowi wybrać i zakupić projekt, który będzie spełniał zarówno jego oczekiwania estetyczne i użytkowe oraz będzie dostosowany do warunków lokalnych.

Co warto wiedzieć, gdy planujemy zakup projektu domu:
1.    Spotkanie z projektantem na wczesnym etapie pozwoli inwestorom nabyć szerszą wiedzę na temat dostępnej oferty projektów i dzięki temu wiedzieć, na co zwracać uwagę, aby uniknąć nietrafionych wyborów.
2.    Na zwrot projektu inwestor ma czas zazwyczaj od 2 tygodni do miesiąca - w zależności od biura, w którym projekt został zakupiony.
3.    Przed zakupem projektu zalecane jest, aby skonsultować go pod względem zgodności z zagospodarowaniem przestrzennym terenu, kierunkami stron świata, a także dopasować do lokalizacji klimatycznej.
4.    Zmiany adaptacyjne, które nie wymagają uzyskania zgody dotyczącej praw autorskich właściciela projektu, powinny być wyszczególnione w danym projekcie.

Budowanie domu to wyzwanie

Budowanie domu nie jest zadaniem łatwym nawet dla kogoś, kto zajmuje się tym całe życie. Już samo wybranie działki i projektu to nie lada kłopot. Jeśli już masz za sobą formalności budowlane, czas na następne etapy budowy. Jak w poprzednim etapie ważne było indywidualne zaangażowanie, tak teraz wiele zależy od ludzi, których zatrudnisz, i od okoliczności zewnętrznych, takich jak pogoda, awarie czy kradzieże. Dochodzi też czynnik czasu.

Budowanie domu to premiera bez próby generalnej. Pamiętaj tylko, że już tysiące inwestorów przed Tobą odegrało swoją rolę – wiadomo, co dobre, a co złe. Skorzystaj ze sprawdzonych procedur prowadzenia budowy i wszelkich dostępnych mechanizmów kontrolnych.
Kolejne etapy budowy
I etap budowy domu: do pozwolenia na budowę

Zakres prac do wykonania:
Zamówienie projektu indywidualnego lub wybór i adaptacja projektu gotowego
Zebranie dokumentacji do pozwolenia na budowę
Uzyskanie pozwolenia na budowę
Wykonanie przyłączy – zamówienie projektów, podpisanie umów o przyłączenie, zgłoszenie budowy, odbiór i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, podpisanie umów o dostawę
Budowa studni, jeśli jest potrzebna
Badanie gruntu (nie zawsze konieczne)
Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych

Potrzebni wykonawcy:
Geodeta (aktualizacja mapy do celów projektowych, naniesienie na nią przyłączy)
Architekt
Geotechnik
Projektanci przyłączy
Wykonawcy przyłączy

Nadzór budowy:
Kontrola projektu – inspektor nadzoru inwestorskiego
Odbiór przyłączy – inspektor i przedstawiciel przedsiębiorstwa
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego

Logistyka budowy, czas, by się przygotować:
Zatrudnienie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
Umówienie firmy wykonawczej do stanu surowego (lub do całości)
Podjęcie decyzji o sposobie zaopatrywania budowy, kupowania materiałów i wynajmowania sprzętu
Nie przegap:
Pomysły na ogrzewanie domu i ciepłą wodę. Zobacz, jakie urządzenia do tego służą
Kiedy drzwi przesuwne naścienne, kiedy chowane w ścianie. Tajniki montażu
II etap budowy domu: stan zero

Zakres prac do wykonania:
Ogrodzenie placu budowy
Wytyczenie budynku w terenie
Budowa fundamentu/piwnicy
Izolacja części podziemnej
Rozprowadzenie kanalizacji (poziomy) pod podkładem
Ułożenie podkładu betonowego

Potrzebni wykonawcy:
Geodeta
Wykonawcy części podziemnej
Transport ciężki (piasek, bloczki)

Nadzór budowy:
Kontrola i odbiór robót ulegających zakryciu – inspektor nadzoru inwestorskiego
Kontrola zgodności realizacji robót z projektem – inspektor
Wpisy kierownika budowy w dzieniku budowy (potwierdzające wykonanie robót)
Odbiór robót i wpisy w dzienniku budowy – podstawa do rozliczenia z wykonawcą

Logistyka budowy, czas, by się przygotować:
Zamówienie koparki, deskowań
III etap budowy domu: stan surowy otwarty

Zakres prac do wykonania:
Murowanie ścian, kominów
Wykonanie stropów, schodów żelbetowych
Zrobienie więźby
Ułożenie pokrycia dachu

Potrzebni wykonawcy:
Ekipa murarsko-ciesielska
Ekipa dekarska
Wynajęcie sprzętu (deskowania, stemple, pompa do betonu)

Nadzór budowy:
Kontrola i odbiór robót ulegających zakryciu – inspektor nadzoru inwestorskiego
Kontrola zgodności realizacji robót z projektem – inspektor
Wpisy kierownika budowy w dzieniku budowy (potwierdzające wykonanie robót)
Odbiór robót i wpisy w dzienniku budowy – podstawa do rozliczenia z wykonawcą

Logistyka budowy, czas, by się przygotować:
Umówienie ekipy dekarskiej (ewentualnie ciesielskiej)
Ostateczny wybór materiałów na fundamenty, ściany i dach
Zakończenie formalności kredytowych

tanie hotele rzeszów

adwokaci rzeszów

przygotowania do matury rzeszów

lotnisko jasionka

usługi budowlane rzeszów

rozkład jazdy pkp

projekty domów jednorodzinnych

praca rzeszów pup

tanie ubezpieczenia oc rzeszów

tani notariusz w rzeszowie

biura nieruchomości rzeszów

deweloper Trzebownisko

Rzeszowiak.pl

darmowe gry filmy mp3

program telewizyjny

anonse darmowe ogłoszenia podkarpackie

www.nowiny24.pl

www.filmpolski.pl

rankomat.pl

rozkład jazdy busy warszawa lódź poznań kraków lublin rzeszów

księgi wieczyste ekw.ms.gov.pl

rozkład jazdy mpk pks busy radom

wzór umowy darowizny

polskibus.com

bezpłatne wzory umów

Jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytanie skorzystaj z formularza kontaktowego:
Imię i nazwisko: *

Telefont kontaktowy: *

Adres e-mail: *

Zabezpieczenie:
Captcha

* pole obowiązkowe
Treść zapytania: *

Oferta:
Typ:
Region:
Miasto/Fraza:
Rynek:
Pow. [a/m2]:
-
Cena:
-
lub
Numer oferty:
Agencja Nieruchomości Broker
Adres Biura: ul. Rejtana 53A/201
335-326 Rzeszów
Budynek "RESPAN", II piętro, lok.
nr. 201
Tel: 17 852 47 67
Tel: 17 230 59 59
Tel. kom.: 601 538 400
Email:
biuro@broker.rzeszow.pl
Strona Główna | O nas | Kredyty | Kontakt