POLUB OFERTĘ NA FACBOOKU:
Lokalizacja:

Rzeszów mieszkania wynajem tanio, mieszkania do wynajęcia dla studentów

Numer identyfikacyjny: 428


Piętro: 4,
Liczba pięter budynku: 4,
Wysokość czynszu: 280,
Forma zabudowy: Blok,
Stan Mieszkania: po remoncie,
Kuchnia: oddzielna,

Opis:

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, powierzchnia 46 m2, po remoncie, w Rzeszowie w okolicach Politechniki na 4 piętrze.
Cena 2980 zł/mc  plus opłaty licznikow

Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy
Przed wynajęciem mieszkania, lokalu usługowego czy domu, warto dowiedzieć się, jakie obowiązki spoczywają na stronach umowy najmu. Umowę najmu reguluje Kodeks cywilny, a umowę najmu lokalu mieszkalnego dodatkowo reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy nieruchomość do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
Zarówno na wynajmującym, jak i na najemcy ciążą pewne obowiązki związane z wynajmowaniem lokalu, mają oni również swoje prawa.
WYNAJMUJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY:
•    wydać najemcy przedmiot najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania umowy;
•    zapewnić sprawne działanie istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem;
Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:
•    utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;
•    dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1;
•    dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza: napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody (bez armatury i wyposażenia), a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej (z wyjątkiem osprzętu); wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.
NAJEMCA JEST ZOBOWIĄZANY:
•    używać przedmiotu najmu w sposób w umowie określony, a gdy umowa nie określa sposobu używania - w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu przedmiotu najmu;
•    uiszczać czynsz w terminie umówionym;
•    prosić wynajmującego o zgodę na piśmie, jeżeli chce wprowadzić w lokalu przeróbki lub ulepszenia;
•    stosować się do porządku domowego, o ile ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wynikającymi z umowy;
•    dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku;
•    utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym;
•    ponosić drobne nakłady związane ze zwykłym używaniem rzeczy (są to w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, wody);
•    niezwłocznie udostępnić lokal w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody w celu jej usunięcia;
•    udostępnić lokal właścicielowi (po wcześniejszym ustaleniu terminu) w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac, oraz udostępnić lokal w celu wykonania tych prac;
•    zwrócić wynajmującemu po zakończeniu najmu przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.
Warto zwrócić uwagę, że obowiązki wynajmującego i najemcy w zakresie utrzymania najmowanego lokalu (remonty i naprawy) można zapisać w umowie najmu odmiennie. Natomiast, jeżeli nie zostanie to opisane w umowie, domyślny jest podział wymieniony powyżej. W razie wątpliwości, którą ze stron powinna obciążać naprawa (gdyż nie została ona wyspecyfikowana ani w umowie najmu, ani w aktach prawnych), naprawa ta z zasady obciąża wynajmującego.
W czasie trwania umowy najmu, strony są zobowiązane informować się nawzajem o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku, korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.
WYNAJMUJĄCY MA PRAWO:
•    uzależnić zawarcie umowy najmu od zapłacenia przez najemcę kaucji jako zabezpieczenia pokrycia należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu zwrotu lokalu (kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności czynszu za dany lokal);
•    podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie jego dotychczasową wysokość, z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
•    wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z postanowień umowy oraz przepisów (np. zalega z zapłatą czynszu, używa lokalu niezgodnie z przeznaczeniem);
•    jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, a strony nie zawarły wcześniej umowy regulującej rozliczenie z tego tytułu, wynajmujący może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego;
•    wynajmującemu przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy (oraz na rzeczach ruchomych członków rodziny najemcy stale z nim mieszkających) wniesionych do przedmiotu najmu dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok.
NAJEMCA MA PRAWO:
•    wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli wady najętego lokalu zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników, albo osób u niego zatrudnionych;
•    jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego;
•    żądać obniżenia czynszu, jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, a także w ostateczności wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia;
•    najemca może rzecz najętą oddać w całości lub w części osobie trzeciej do bezpłatnego używania, albo w podnajem, jeżeli umowa tego nie zabrania;
•    założyć w najętym lokalu oświetlenie elektryczne, gaz, telefon, radio i tym podobne urządzenia, chyba że sposób ich założenia sprzeciwia się obowiązującym przepisom albo zagraża bezpieczeństwu nieruchomości.
Wynajmujący może, ale nie musi uzależnić zawarcie umowy najmu od wpłacenia przez najemcę kaucji jako zabezpieczenia należności wynikających z umowy najmu. Jest to prawo wynajmującego, które wynajmujący często wykorzystują. Kaucja nie może przekroczyć dwunastokrotności miesięcznego czynszu najmu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
Nie pobiera się kaucji, jeżeli umowa dotyczy lokalu zamiennego lub socjalnego.
Wynajmujący powinien uzgadniać z najemcą terminy wizytowania lokalu. Wynajmujący ma prawo do okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu. Powinien jednak porozumieć się z najemcą, co do terminu tych wizyt. W sytuacjach nagłych, np. w przypadku awarii wywołującej szkodę, lokator jest zobowiązany niezwłocznie udostępnić lokal, celem usunięcia usterki. W przypadku, kiedy lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do środka w obecności funkcjonariusza policji lub straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność lokatora lub osoby pełnoletniej, stale z nim zamieszkującej, właściciel jest zobowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia lokatora; z czynności tych sporządza się protokół.
 

 

Jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytanie skorzystaj z formularza kontaktowego:
Imię i nazwisko: *

Telefont kontaktowy: *

Adres e-mail: *

Zabezpieczenie:
Captcha

* pole obowiązkowe
Treść zapytania: *

Oferta:
Typ:
Region:
Miasto/Fraza:
Rynek:
Pow. [a/m2]:
-
Cena:
-
lub
Numer oferty:
Agencja Nieruchomości Broker
Adres Biura: ul. Rejtana 53A/201
335-326 Rzeszów
Budynek "RESPAN", II piętro, lok.
nr. 201
Tel: 17 852 47 67
Tel: 17 230 59 59
Tel. kom.: 601 538 400
Email:
biuro@broker.rzeszow.pl
Strona Główna | O nas | Kredyty | Kontakt