POLUB OFERTĘ NA FACBOOKU:
Lokalizacja:

mieszkania do wynajęcia Rzeszów gumtree wzór umowy najmu, wynajem mieszkania rzeszow

Numer identyfikacyjny: 577Opis:

Wzór umowy najmu do wydrukowania i wykorzystania. Przygotowana zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami dotyczącymi wynajmu.

UMOWA NAJMU

zawarta w dniu …………………… roku w ……………………pomiędzy

 

 1. ………………………………… zamieszkałym(łą) w ………………………… przy ul. …………………………………, PESEL …………………………………, dowód osobisty seria …… nr ………………………, zwaną dalej Wynajmującym

 

oraz

 

 1. ………………………………… zamieszkałym(łą) w ………………………… przy ul. …………………………………, PESEL …………………………………, dowód osobisty seria …… nr ………………………, zwaną dalej Najemcą,


 

o następującej treści:

§ 1

 1. Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu prawo do lokalu mieszkalnego / lokali mieszkalnych / budynku znajdującego(cych) się pod adresem …………………………………………………………, o łącznej powierzchni ………… m², zwanego(nych) dalej Przedmiotem najmu. Prawo to przysługuje Wynajmującemu w zakresie umożliwiającym zawarcie niniejszej umowy.

 2. Wynajmujący oddaje Przedmiot najmu Najemcy do używania, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

 3. Wynajmujący oświadcza, że Przedmiot najmu jest wolny od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich, które w jakikolwiek sposób mogłyby utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie uprawnień Najemcy.


 

§ 2

 1. Strony zgodnie ustalają wysokość miesięcznego czynszu za wynajem Przedmiotu najmu na kwotę ………………… zł (słownie: ………………………… złotych) brutto.

 2. Czynsz płatny jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca na rachunek Wynajmującego w ……………… ………………nr ………………………………………… lub do rąk własnych Wynajmującego.

 3. Wartość czynszu najmu opisanego w ust.1 powyżej nie zawiera / zawiera w sobie opłat(y) z tytułu eksploatacji Przedmiot najmu tj. opłaty z tytułu zarządzania nieruchomością, wydatków na nieruchomość wspólną, wywozu i usuwania śmieci i nieczystości, zużycia energii elektrycznej, ciepła i wody oraz / z wyjątkiem opłat(y) za korzystanie z Internetu i linii telefonicznej, które pokrywa Najemca wedle wskazań rachunków pochodzących od dostawców tychże usług.

 4. Najemca odpowiada wobec Wynajmującego za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieopłacenia przez Najemcę w odpowiedniej wysokości i terminie obciążających Najemcę opłat eksploatacyjnych.

 5. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wynajmującego lub, odpowiednio, dzień przekazania należności do rąk własnych Wynajmującego.


 

§ 3

 1. Przedmiot najmu został Najemcy udostępniony, co Najemca niniejszym potwierdza.

 2. Najemca oświadcza, że stan techniczny Przedmiotu najmu nie budzi zastrzeżeń i opisany jest szczegółowo wraz z wyposażeniem i stanem tego wyposażenia w protokole przekazania stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

 3. Najemcę obciążają wszelkie zwykłe nakłady na Przedmiot najmu związane z jego normalną eksploatacją.

 4. Najemca bez zgody Wynajmującego nie może dokonywać żadnych ulepszeń i adaptacji Przedmiotu najmu.

 5. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego użytkować Przedmiotu najmu odmiennie niż wynika to z treści niniejszej umowy ani oddawać osobom trzecim w używanie.

 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dostępu do zajmowanego przez Najemcę Przedmiotu najmu w przypadku zdarzeń losowych mogących w istotny sposób zakłócić normalne funkcjonowanie nieruchomości w której znajduje się Przedmiot najmu lub stworzyć zagrożenie dla mieszkańców nieruchomości i sąsiedztwa.

 7. Najemca zobowiązuje się po zakończeniu najmu zwrócić Przedmiot najmu Wynajmującemu w należytym stanie technicznym i sanitarnym, uwzględniającym zużycie, wynikające z normalnej eksploatacji.


 

§ 4

 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieoznaczony / oznaczony, tj do dnia ………………….

 2. Każda ze stron może umowę niniejszą rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 11 tej ustawy.


 

§ 5

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

 2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy, której mowa §4 ust.2 powyżej.

 3. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Wynajmującego

 4. Umowę niniejsza sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


 

Wynajmujący                                                                                         Najemca

 

zakup nieruchomości przez cudzoziemców

protokół odbioru mieszkania od dewelopera

Jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytanie skorzystaj z formularza kontaktowego:
Imię i nazwisko: *

Telefont kontaktowy: *

Adres e-mail: *

Zabezpieczenie:
Captcha

* pole obowiązkowe
Treść zapytania: *

Oferta:
Typ:
Region:
Miasto/Fraza:
Rynek:
Pow. [a/m2]:
-
Cena:
-
lub
Numer oferty:
Agencja Nieruchomości Broker
Adres Biura: ul. Rejtana 53A/201
335-326 Rzeszów
Budynek "RESPAN", II piętro, lok.
nr. 201
Tel: 17 852 47 67
Tel: 17 230 59 59
Tel. kom.: 601 538 400
Email:
biuro@broker.rzeszow.pl
Strona Główna | O nas | Kredyty | Kontakt