POLUB OFERTĘ NA FACBOOKU:
Lokalizacja:

Biura nieruchomości Rzeszów, Kancelarie Notarialne w Rzeszowie

Numer identyfikacyjny: 75Opis:

18 maja 2019 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2019 r. zmieniające dotychczasowe maksymalne stawki taksy notarialnej. Nowe stawki taksy wchodzą w życie 25 maja 2012 r.

Potrzeba wprowadzenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany dotychczasowych maksymalnych wysokości stawek notarialnych powstała wraz z wejściem w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej potocznie ustawą deweloperską oraz nowelizacji Kodeksu cywilnego. Wspomniane akty prawne wprowadziły do obrotu prawnego nowe czynności prawne, które wymagają zachowania formy aktu notarialnego. Przede wszystkim w obrocie prawnym pojawiła się stypizowana ustawowo umowa deweloperska, wobec której obowiązuje wymóg zachowania formy aktu notarialnego. W Kodeksie cywilnym natomiast unormowano instytucję zapisu windykacyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem, za sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego umowę deweloperską podstawą dla obliczenia taksy jest wartość przedmiotu czynności notarialnej, przy czym maksymalna stawka wyniesie 1/2 stawki podstawowej, przewidzianej w § 3 rozporządzenia. Nowe stawki taksy notarialnej dotyczą również umów o skutkach rzeczowych, zawieranych w wykonaniu umowy deweloperskiej- w stosunku do których również obowiązuje wymóg zachowania formy aktu notarialnego. Chodzi tu przy tym o takie umowy jak umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia tego lokalu na nabywcę, a także umowa przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym. Zgodnie z nowymi przepisami, w razie zawarcia np. umowy przeniesienia własności nieruchomości, podstawą dla obliczenia stawki notarialnej będzie także wartość przedmiotu czynności notarialnej, a stawka wyniesie również połowę stawki podstawowej przewidzianej w § 3 rozporządzenia.

Rozporządzenie wprowadza również wysokość maksymalnej stawki za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego testament z zapisem windykacyjnym, która wynosić będzie 200 zł. Natomiast za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia z zapisem windykacyjnym notariusz będzie mógł pobierać maksymalną taksę w wysokości 100 zł.

Bez zmian pozostanie natomiast stawka taksy za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku, która nadal będzie wynosić 150 zł.

                           

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

(Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.)

Na podstawie art. 5 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną.

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem § 8-16, maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zwana dalej "maksymalną stawką", zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i § 4, za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się wartość podaną przez stronę (strony) czynności, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 i Nr 146, poz. 1546) albo w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.2)).

3. Podstawą określenia maksymalnej stawki jest:

  1)  przy umowie zamiany - najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;

  2)  przy działach - ogólna wartość majątku podlegającego działowi;

  3)  przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste - wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku - skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;

  4)  przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - wartość tych rzeczy lub praw;

  5)  przy licytacjach i przetargach - cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;

  6)  przy losowaniach nagród - wartość wylosowanych nagród;

  7)  przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) - wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony - wartość świadczeń za okres 10 lat;

  8)  przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego - wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa - według tej niższej sumy.

§ 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:

  1)  do 3.000 zł - 100 zł;

  2)  powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;

  3)  powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

  4)  powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

  5)  powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

  6)  powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

  7)  powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

§ 4. Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

Rozdział 2

Czynności notarialne

Oddział 1

Akty notarialne

§ 5. Za sporządzenie aktu notarialnego jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w § 3, z zastrzeżeniem § 6 i 7.

§ 6. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  1)  umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,

  2)  umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,

  3)  umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

  4)  umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,

  5)  umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

  6)  umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),

  7)  umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591),

  8)  umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

  9)  umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,

10)  umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

11)  ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1,

12)  przebieg licytacji lub przetargu,

13)  przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,

14)  umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),

15)  umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,

15a) umowę deweloperską,

16)  umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,

17)  umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),

18) umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,

19)  umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego;

- maksymalna stawka wynosi połowę stawki przewidzianej w § 3.

§ 7. 1. Za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  1)  ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,

  2)  losowanie nagrody,

  3)  potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym

- maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki przewidzianej w § 3.

2. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  1)  oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,

  2)  oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

- maksymalna stawka wynosi 1/10 stawki przewidzianej w § 3.

§ 8. Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  1)  umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 600 zł;

  2)  umowę majątkową małżeńską - 400 zł;

  3)  testament - 50 zł;

 4) testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;

 4a) testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł;

  5)  odwołanie testamentu - 30 zł;

  6)  zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 60 zł;

  7)  zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego - 80 zł;

  8)  pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł;

  9)  oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł.

§ 9. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, maksymalna stawka wynosi:

  1)  za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750 zł;

  2)  za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy - 1.100 zł;

  3)  za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego - 500 zł;

  4)  za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej - 300 zł;

  5)  za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego - 1.000 zł.

2. Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w § 3, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego.

Jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytanie skorzystaj z formularza kontaktowego:
Imię i nazwisko: *

Telefont kontaktowy: *

Adres e-mail: *

Zabezpieczenie:
Captcha

* pole obowiązkowe
Treść zapytania: *

Oferta:
Typ:
Region:
Miasto/Fraza:
Rynek:
Pow. [a/m2]:
-
Cena:
-
lub
Numer oferty:
Agencja Nieruchomości Broker
Adres Biura: ul. Rejtana 53A/201
335-326 Rzeszów
Budynek "RESPAN", II piętro, lok.
nr. 201
Tel: 17 852 47 67
Tel: 17 230 59 59
Tel. kom.: 601 538 400
Email:
biuro@broker.rzeszow.pl
Strona Główna | O nas | Kredyty | Kontakt